Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev rau cov xwm txheej uas tau tshwm sim thiab kev npaj rau yam yuav los tom ntej no. Peb vam tias nej thiab nej tsev neeg noj qab nyob zoo thiab peb paub tias nej coob leej ntau tus tos ntsoov kev kawm online rau nej tus me nyuam. 

Peb xav qhia ib co ntsiab lus tseem ceeb rau nej sawv daws rau lub sij hawm peb npaj hloov mus rau kev Kawm Online. Lub sij hawm no peb tsis paub seb peb cov tsev kawm ntawv yuav kaw ntev npaum ces peb thiaj li xav npaj kev Kawm Online Rau MMSD 4K-12 kom ntev li ntev tau. 

Peb tab tom npaj kev kawm ua hauj lwm rau kev kawm online thiab muab sij hawm npaj rau cov xib fwb qhia 4K txog 12 thiab cov neeg ua hauj lwm rau lub lim tiam ntawm 3/30-4/3 rau kev npaj siab tias hnub pib yog Monday, lub Plaub Hlis hnub tim 6 rau cov me nyuam kawm ntawv. Peb kuj yuav mus sau cov me nyuam kawm ntawv cov cuab yeej siv (devices) tom cov tsev kawm ntawv los npaj rau cov sij hawm thaum cov yim neeg ntawm cov me nyuam kawm qib k-4 tuaj nqa ib lub cuab yeej siv rau qho kev teeb txheeb “tuaj nqa thiab mus” uas txhawb kev nyob nrug deb. Thaum peb hloov los mus Kawm Online lawm txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj kev nkag mus kom tau rau Google Education. 

Thov kom nej paub tias lwm lub lim tiam peb yuav qhia nej txog ib qho kev npaj los ntawm Feem Kev Pab Me Nyuam Kawm Ntawv uas muab kev pab rau cov me nyuam kawm ntawv muaj kev nyuab kawm tsis tau los nkag rau kev qhia kawm thiab rau qhov kawg ntawm ua tau uas yog tsim kev kawm los duav cov hom phiaj IEP thiab kev ua raws li lub xeev thiab tsoom fwv loj cov kev tswj. 

Ntxiv rau qhov kev npaj hloov no, yuav muaj ib daim ntawv thom nug xa rau cov yim neeg rau hnub Monday, lub Peb Hlis hnub tim 23  uas nug txog lawv txoj kev tau ib lub cuab yeej siv digital thiab internet. Nws tseem ceeb heev rau cov yim neeg los teb daim ntawv thom nug li ntawv peb thiaj li txhawb nqa tau peb cov yim neeg rau lub sij hawm no. 
 
Ob peb hnub tom ntej no peb yuav muab lus qhia uas pab tau nej hloov mus rau kev Kawm Online kom yooj yim li yooj yim tau. Cov lus qhia no yuav muab tso rau hauv MMSD qhov website mmsd.org/COVID19 thaum tau.  

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev nkag siab. Pab Neeg MMSD ua hauj lwm tas mus li txhua lub sij hawm los npaj kev hloov mus Kawm Online thiab npaj rau cov kev nyuab yuav los tom ntej no. Nws tau yog ib txoj kev nyuab los khiav thiab peb tseem tshuav ntev thiaj mus txog thiab kuv xav kom nej paub tias peb ris nej lub txiaj ntsim npaum li cas rau nej txoj kev txhawb nqa uas nej tau nthuav qhia rau txoj kev peb taug no. 

Jane Belmore
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus