All district Facebook links  teitter logo  instagram logo 

kids playing in the snowPeb yuav ua tiag ceev cov tsev kawm ntawv qhib

Thaum cov tsev kawm ntawv kaw, ntau tsev neeg muaj teeb meem txog kev zov me nyuam thiab peb nkim lub sij hawm kawm ntawv muaj nuj nqis. Raws li qhov tshwm sim los, peb ua tiag ceev cov tsev kawm ntawv qhib yog tias nws muaj kev ruaj tseg ua li ntawd. Tab sis, cov niam txiv yuav muaj cuab kav muab kev txiav txim siab zoo txhua lub caij los ceev lawv tus/cov me nyuam nyob tom tsev thaum muaj huab cua phem.

Peb txiav txim siab xyuas seb puas kawv los tsis kaw tsev kawm ntawv thaum los daus (snow), los te (ice), thiab/los yog txias heev tau li cas?

Tsoom fwv tsev kawm ntawv yuav pib tsom kwm xyuas cov huab cua thiab tham nrog cov neeg tshaj tawm huab cua, Nroog Madison, Madison Feem Tub Ceev Xwm, thiab cov tuam txhab thauj neeg mus los.

Peb siv cov ntsiab lus no los tuav xam kaw cov tsev kawm ntawv yog muaj huab cua txias heev, los daus (snow) loj, los yog muaj lwm yam huab cua phem. Yuav kom pab tau peb cov yim neeg npaj tau rau txhua zaus tsev kawm ntawv kaw, peb npaj siab muab kom tau qhov kev txiav txim siab kawv tsev kawm ntawv rau thaum 9 pm hmo ua ntej ntawd.

Nej yuav txheeb xyuas seb cov tsev kawm ntawv puas kaw tau li cas?
Nyob rau tej hnub thaum muaj huab cua phem, mloog xov tooj cua los yog saib TV seb tsev kawm ntawv puas kaw. 

Thaum cov tsev kawm ntawv raug kaw lawm, lwm yam kev kawm puas raug tso tseg tib yam?
Thaum Madison cov tsev kawm ntawv raug kaw rau hnub ntawd lawm, nws txhais tau tias txhua yam kev kawm tau teem tseg rau hauv cov tsev kawm ntawv rau hnub ntawd puas leej raug tso tseg tas nrho, xws li MSCR cov kev kawm, cov kev kawm tom qab kev kawm xaus, thiab kev rag txuj txhua yam.

Vim li cas cov tsev kawm ntawv tsis raug tso los tsev ntxov rau tej hnub muaj huab cua phem?
Raws li muaj los, yog tias hnub tsev kawm ntawv twb pib lawm, MMSD cov tsev kawm ntawv yuav tsis tso los tsev ntxov kom nraim tau tej kev cov nyom ntawm kev thauj mus los thiab cov kev npaj neeg zov me nyuam. Tab sis, yog tias nej muaj caij thiab yog tias nej xav tias nej tus me nyuam yuav ruaj ntseg dua yog nyob rau tom tsev, nej muaj cuab kav tuaj tos nej tus me nyuam ua ntej thaum kawg ntawm hnub ntawd los tau.

Peb txaus siab rau nej qhov kev nkag siab txog tej kev cov nyom hauv qhov muab kev txiav txim siab no, thiab nej qhov kev txhawb los pab nej tus me nyuam kom muaj kev ruaj ntseg tuaj tau rau tom tsev kawm ntawv nyob rau thaum caij ntuj no. Thov faj seeb tias kev ruaj ntseg ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv txhua tus yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws thaum muab kev txiav txim siab txhua yam txog huab cua.

Related links: