All district Facebook links  teitter logo  instagram logo 

Caij ntuj no los yuav txog thiab thaum muaj huab cua phem, peb xav kom nej paub txog peb cov kev txiav txim siab rau kev kaw kev kawm tim ntsej tim muag hauv MMSD. Kev ruaj ntseg ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv yog qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab peb xyuas raws ib cov kev tswj los muab kev txiav txim siab txhua zaus seb tsev kawm ntawv yuav qhib los yog kaw.

Cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum muab qhov kev txiav txim siab uas zoo tshaj plaws rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus. Peb pom tias, tej lub sij hawm, peb cov kev txiav txim siab kuj tsis haum rau nej qhov. Yog li ntawd, peb xav kom nej muab qhov kev txim siab uas zoo tshaj plaws rau nej tus/cov me nyuam. Nej yog tus neeg muab kev txiav txim siab tau zoo tshaj plaws rau lawv qhov kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg.

kids playing in the snowNej yuav txheeb xyuas seb cov tsev kawm ntawv puas kaw tau li cas?

Thaum muaj huab cua phem, mloog cov xov tooj cua hauv zos los yog saib TV rau lus qhia txog kev kaw tsev kawm ntawv thiab mus saib cheeb tsam tsev kawm ntawv cov kev sib txuas lus hauv internet (cov links nyob rau saum toj ntawm nplooj no) los yog peb qhov website ntawm mmsd.org. Txawm tias feem ntau ntawm peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv kawm online los peb yuav kaw cov tsev kawm ntawv thaum muaj huab cua phem thiab mam qhia rau cov tshooj xov xwm txog kev kaw. Yog tias tsis pom qhia, kev kawm online yuav muaj mus yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm kev kaw vim huab cua phem.  

Peb yuav ua tiag ceev cov tsev kawm ntawv qhib 

Peb yuav ua tiag ceev cov kev kawm tim ntsej tim muag xws li cov kev pab rau phab kev kawm tshwj xeeb thiab MSCR Cares cov chaw saib xyuas me nyuam kom qhib yog hais tias qhib tau yam ruaj ntseg. Tab sis cov yim neeg muaj cuab kav txiav txim siab tau los cia lawv cov me nyuam nyob tom tsev thaum muaj huab cua phem. 

Peb txiav txim siab siab yuan seb peb kaw los tsis kawm tsev kawm ntawv thaum muaj daus (snow), los te (ice) thiab/los yog txias heev tau li cas?

Cheeb tsam tsev kawm pib tsom kwm xyuas cov huab cua thiab tham nrog cov neeg tshaj tawm huab cua, Nroog Madison, Madison Feem Tub Ceev Xwm, thiab cov tuam txhab thauj neeg mus los. Peb yuav tuav xam kaw tsev kawm ntawv thaum yog negative 25 degrees. 
Peb siv cov ntsiab lus no los tuav xam kaw cov tsev kawm ntawv yog muaj huab cua txias heev, los daus (snow) loj, los yog muaj lwm yam huab cua phem. Yuav kom pab tau peb cov yim neeg npaj tau rau txhua zaus tsev kawm ntawv kaw, peb npaj siab muab kom tau qhov kev txiav txim siab kawv tsev kawm ntawv rau thaum 9 pm hmo ua ntej ntawd.

Thaum cov tsev kawm ntawv raug kaw lawm, lwm yam kev kawm kuj raug tso tseg tib yam thiab

Thaum Madison cov tsev kawm ntawv raug kaw rau hnub ntawd lawm, nws txhais tau tias txhua yam kev kawm tau teem tseg rau hauv cov tsev kawm ntawv rau hnub ntawd puav leej raug tso tseg tib yam thiab. 


 

Related links: