July 17, 2019:

Peb MMSD Pab Neeg Saib Xyuas Huab Cua tau ua zoo tsom kwm xyuas huab cua rau lub lim tiam no. Pom tias yuav muaj huab cua kub heev pib hnub no mus rau lub lim tiam no, Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv yuav kaw cov kev kawm caij ntuj sov rau hnub Friday, Xya Hli 19, 2019. Cheeb tsam tsev kawm ntawv tau muab qhov kev txiav txim siab kaw cov kev kawm txhua qhov kom muaj kev nyab xeeb ruaj ntseg rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm.

Cov kev kawm caij ntuj sov txhua qhov, qhov kev kawm txuas ntxiv (ESY) thiab Madison Tsev Kawm Ntawv & Zej Zog Fab Kev Kawm Lwm Yam Txuj (MSCR) Qhov Kev Kawm SREC thiab YRC nyob tom cov tsev kawm caij ntuj sov puav leej raug muab tso tseg tib si. Yog xav paub txog txhua yam ntawm MSCR cov kev kawm lwm yam thov mus txheeb xyuas hauv MSCR qhov website los yog hu rau 608-204-3000.

Cov chaw zov me nyuam nyob tom MMSD cov tsev kawm, cov yim neeg yuav tsum nug mus rau lawv tus neeg zov me nyuam yog xav paub meej.

Peb yuav qhib cov kev kawm rau hnub Thursday Lub Xya Hli, 18, 2019. Qhov chaw kawm yuav siv lawv cov laj txheej npaj ceev kom txias los tswj kom cov tsev kawm ntawv txias rau yav tav su ntawd. Cov neeg ua hauj lwm yuav siv cov khiv cua, xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv tau dej haus txaus, kho cov laj txheej npaj rau hauv chav kawm, thiab siv cov chaw muaj cua txias nyob hauv lub tsev kawm ntawv rau hnub ntawd. Peb xav kom nej muab ris tsho kom kab ntsab, nyias nyias rau nej cov me nyuam hnav thiab nqa ib cov poom dej haus tuaj mus rau tom tsev kawm ntawv.

Peb paub tias cov yim neeg muaj cai txhua lub sij hawm los muab qhov kev txiav txim siab zoo tshaj plaws rau lawv tus me nyuam thiab ceev lawv tus me nyuam rau tom tsev, yog tias lawv xav ua li ntawd los tau vim yog huab cua kub heev. Yog tias nej tsis xav xa nej tus me nyuam tuaj kawm rau hnub Thursday los tau, nws yuav tsis raug muab rau txim rau qhov tsis tuaj kawm ntawd. Yog tias nej muaj lus nug, thov hais mus rau nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv caij ntuj sov. Cov xov toj hu mus rau muaj nyob rau ntawm no.

silhouettes of three children frolicking as the sun sets

Thaum cov tsev kawm ntawv kaw, ntau tsev neeg muaj teeb meem txog kev zov me nyuam thiab peb nkim lub sij hawm kawm ntawv muaj nuj nqis. Raws li qhov tshwm sim los, peb ua tiag ceev cov tsev kawm ntawv qhib yog tias nws muaj kev ruaj tseg ua li ntawd. Tab sis, cov niam txiv yuav muaj cuab kav muab kev txiav txim siab zoo txhua lub caij los ceev lawv tus/cov me nyuam nyob tom tsev thaum muaj huab cua phem.

Peb txiav txim siab xyuas seb puas kawv los tsis kaw tsev kawm ntawv thaum los daus (snow), los te (ice), thiab/los yog txias heev tau li cas?

Tsoom fwv tsev kawm ntawv yuav pib tsom kwm xyuas cov huab cua thiab tham nrog cov neeg tshaj tawm huab cua, Nroog Madison, Madison Feem Tub Ceev Xwm, thiab cov tuam txhab thauj neeg mus los.

Peb siv cov ntsiab lus no los tuav xam kaw cov tsev kawm ntawv yog muaj huab cua txias heev, los daus (snow) loj, los yog muaj lwm yam huab cua phem. Yuav kom pab tau peb cov yim neeg npaj tau rau txhua zaus tsev kawm ntawv kaw, peb npaj siab muab kom tau qhov kev txiav txim siab kawv tsev kawm ntawv rau thaum 9 pm hmo ua ntej ntawd.

Nej yuav txheeb xyuas seb cov tsev kawm ntawv puas kaw tau li cas?
Nyob rau tej hnub thaum muaj huab cua phem, mloog xov tooj cua los yog saib TV seb tsev kawm ntawv puas kaw. 

Thaum cov tsev kawm ntawv raug kaw lawm, lwm yam kev kawm puas raug tso tseg tib yam?
Thaum Madison cov tsev kawm ntawv raug kaw rau hnub ntawd lawm, nws txhais tau tias txhua yam kev kawm tau teem tseg rau hauv cov tsev kawm ntawv rau hnub ntawd puas leej raug tso tseg tas nrho, xws li MSCR cov kev kawm, cov kev kawm tom qab kev kawm xaus, thiab kev rag txuj txhua yam.

Vim li cas cov tsev kawm ntawv tsis raug tso los tsev ntxov rau tej hnub muaj huab cua phem?
Raws li muaj los, yog tias hnub tsev kawm ntawv twb pib lawm, MMSD cov tsev kawm ntawv yuav tsis tso los tsev ntxov kom nraim tau tej kev cov nyom ntawm kev thauj mus los thiab cov kev npaj neeg zov me nyuam. Tab sis, yog tias nej muaj caij thiab yog tias nej xav tias nej tus me nyuam yuav ruaj ntseg dua yog nyob rau tom tsev, nej muaj cuab kav tuaj tos nej tus me nyuam ua ntej thaum kawg ntawm hnub ntawd los tau.

Peb txaus siab rau nej qhov kev nkag siab txog tej kev cov nyom hauv qhov muab kev txiav txim siab no, thiab nej qhov kev txhawb los pab nej tus me nyuam kom muaj kev ruaj ntseg tuaj tau rau tom tsev kawm ntawv nyob rau thaum caij ntuj no. Thov faj seeb tias kev ruaj ntseg ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv txhua tus yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws thaum muab kev txiav txim siab txhua yam txog huab cua.

Related links: