Thoob plaws hauv peb lub cheeb tsam tsev kawm ntawv, cov me nyuam uas ib txwm tau cov pluas noj dawb los sis pheej yig hauv tsev kawm ntawv nyob rau tom tsev kawm ntawv thaum muaj tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19. Kom pab tau, tsoom fwv teb chaws nom tswv tsim muaj txoj kev pab Pandemic EBT (Nyiaj Pab thaum Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb) (P-EBT) los muab $6.82 ib hnub twg rau cov tsev neeg uas tus neeg kawm ntawv tau txoj kev pab pluas noj dawb thiab pheej yig nyob rau tom tsev kawm ntawv.


Thaum lub Peb Hlis Ntuj xaus, Wisconsin Department of Health Services (Tuam Tsev Tswj Xyuas Cov Kev Kho Kab Mob Kev Nkeeg) (DHS) tau muab $46 million nyiaj rau P-EBT pab rau cov tsev neeg thoob plaws hauv lub xeev rau thaum Yim Hli, Cuaj Hli, Kaum Hli, thiab Kaum Ib Hlis hauv xyoo 2020, raws li cov ncauj lus qhia zoo tshaj plaws. 

Koj yuav ua li cas thiaj paub tias koj tau cov txiaj ntsim kev pab?

  • Koj yuav tsum tau txais ib tsab ntawv faj seeb los ntawm DHS qhia koj txog tej txiaj ntsim kev pab uas koj yuav tau txais. Nws yuav zoo li ntawm no.
  • Yuav muab koj cov nyiaj xa ncaj qha rau hauv koj daim yuaj QUEST, yog li ntawd xyuas koj qhov nyiaj seb tshuav li cas. Yog koj tsis tau muaj daim yuaj QUEST, koj yuav tau txais daim yuaj P-EBT xa tuaj rau koj. Nws yuav zoo li no:

p-ebt card

Koj tsab ntawv yuav qhia rau koj tias koj tsis tsim nyog tau nyiaj pab – tiam sis qhov ntawd yog ntsuas raws li cov ncauj lus teev tsis txhij. Peb yeej qhia rau DHS paub tias tag nrho cov tsev kawm ntawv hauv peb lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yeej kawm ntawv hauv tshuab hluav taws xob rau thaum lub Yim Hli Ntuj txog Kaum Ib Hlis Ntuj. Yog tias koj tau txais ib tsab ntawv teev tias koj tau nyiaj $0 rau thaum lub Plaub Hlis Ntuj ntxov, tam sim no mus koj yuav tau nyiaj rau thaum lub Tsib Hlis Ntuj pib. Koj tsis tag yuav ua dab tsi thiaj li muaj qhov no tshwm sim. Koj yuav tau txais ib daim ntawv tshiab qhia rau koj tias koj yuav tau nyiaj npaum li cas thiab muab ntxiv rau hauv daim yuaj QUEST (yog tias koj muaj ib daim) los sis lawv yuav xa ib daim yuaj P-EBT (daim duab nram no qab) tuaj rau koj.

Yog tias koj tsis tau txais daim ntawv no ntawm DHS thiab koj tus me nyuam yog ib tug tau txoj kev pab pluas noj dawb thiab pheej yig nyob rau hauv lawv lub tsev kawm ntawv, ces tej zaum lub xeev tsis tau koj qhov chaw nyob hauv ntaub ntawv. Lawv yuav tsum muaj koj qhov chaw thiaj li muab tau cov nyiaj thiab xa tau daim yuaj tuaj rau koj. Koj yuav tau teb rau ib tsab ntawv thov P-EBT luv luv uas muaj nyob rau saum huab. 

Yog tias koj tus me nyuam tsis tau txoj kev pab pluas noj dawb thiab pheej yig nyob rau hauv lawv lub tsev kawm ntawv, tiam sis koj xav tias tej zaum koj yeej tsim nyog tau, koj thov tau tam sim no. Koj yuav tau hu cuag koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv kom thov tau. Txawm yog koj tus (cov) me nyuam tau txoj kev pab no tam sim no los lawv yeej tsim nyog tau cov nyiaj txij li xyoo pib.

Yog tias koj muaj lwm cov lus nug txog txoj kev pab P-EBT los sis muaj teeb meem txog koj cov nyiaj, cov ncauj lus no yuav muaj cov nqe lus nquag nug thiab cov lus teb nyob rau ntawm DHS P-EBT qhov vas sab. Koj puav leej mus cuag tau ntawm PEBTsupport@wisconsin.gov los sis P-EBT tus xov tooj pab txhawb ntawm 1-833-431-2224 (8 teev sawv ntxov - 4 teev tav su, hnub M-F). Npaj muaj:

  • koj tus me nyuam lub npe thiab qib kawm ntawv
  • koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv npe thiab chaw nyob
  • koj lub npe thiab kev hu cuag koj rau kev taug qab: xov tooj thiab email
  • koj hom lus yeem hais, yog tias tsis yog Lus Askiv
  • yog tsim nyog, tus zauv cim koj txhooj (tus zauv no muaj nyob nram qab ntawm ib nplooj ntawv twg hauv koj tsab ntawv)
  • qhov lus piav qhia txog koj qhov teeb meem, xwm txheej los sis nqe lus nug

Nej kuj yuav hu tau rau peb yog xav tau kev pab los yog muaj lus nug. Mus saib tsev kawm ntawv cov xov tooj thiab emails teev tseg ntawm no.

Los yog hu rau cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov chaw tuav hauj lwm ntawm 608-663-1879 kom pab hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv.