Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm tau txais ib tsab ntawm plov meej los tuav xam hloov lub Tsev Kawm Ntawv Glendale lub npe mus ua Dr. Virginia Henderson.

Dr. Henderson yog tsev kawm ntawv ib tug psychologist nyob tom lub Tsev Kawm Phaj Pib Glendale xyoo 1976 txog 1991. Nyob rau 1991 nws tau mus ua hauj lwm rau tom Hauv Paus Tuav Hauj Lwm (Central Office) mus ua Tus Pab Tshwj Xeeb (Special Assistant) rau Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv rau Feem Vaj Huam Sib Luag thiab Ntau Haiv. Thaum lub sij hawm no Dr. Henderson kuj tau tsim muaj lub koom haum tuav kev kawm African American Ethnic Academy los mus qhuas qhov kev muaj peev xwm rau txoj kev kawm zoo rau cov me nyuam African American los tsim txoj kev ruaj siab rau tus kheej (self-esteem) thiab txhawb lawv cov hau kev kawm txuj.

Dr. Henderson tau so hauj lwm rau xyoo 1997 tab sis tseem ua ib tug Muab Kev Sab Laj Txog Ntau Haiv Neeg rau cheeb tsam tsev kawm ntawv los mus tshem tawm tej yam sib txawv hais txog haiv neeg. Nws tau kub siab rau nws tes hauj lwm rau cov me nyuam txhua tus tab sis nws tau muaj ib qhov kev txhawb siab rau cov me nyuam kawm ntawv tawv nqaij txawv thiab cov me nyuam kawm ntawv tshwj xeeb uas xav tau kev pab tshwj xeeb. Dr. Henderson tau tas sij neej rau lub Plaub Hlis 2019 lawm.

Tus Txheej Txheem Thiab Ncua Sij hawm

Raws li Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm Tsab Cai (6700), pej xeem sawv daws yuav muaj ib cua sij hawm qhov tsawg 30-hnub los mus tawm lus hais txog qhov xav kom hloov npe no. Nej yuav muaj cuab kav xa nej cov lus hais mus rau hauv qab no los yog nej tus kheej mus rau tom Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm ib lub rooj sib tham yuav muaj tom ntej no.

Nyob rau thaum ncua sij hawm cia pej xeem tawm lus hais, Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm Tus Thawj Fwm Tsav Gloria Reyes yuav:

  • Txib ib Pab Neeg Pej Xeem li 12 leeg, xaiv los ntawm cov neeg raug kom txib los ntawm Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm (txhua tus yuav tau muab li tsib lub npe tuaj xaiv).
  • Tsa ib tug ua tus thawj coj ntawm pab neeg no.
  • Teem ib hnub uas yuav muab tes hauj lwm ntawm pab neeg no leg kom tiav.

Tsis tas li ntawd thaum lub sij hawm no, Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus Dr. Jane Belmore yuav:

  • Los tshawb xyuas cov neeg muab npe tuaj thiab lwm lub npe uas muab tuaj ntawd.
  • Hu teem thawj lub rooj sib tham thiab lwm cov rooj sib tham ntxiv rau Pab Neeg Pej Xeem.

Npaj muaj me ntsis kev sib ywj rau hauv ncua sij hawm kom thiaj los npaj tau cov rooj sib tham thiab qhov los mus nrhiav cov neeg coob leej npe tuaj. Nyob ntawm seb plov meej cov npe neeg coob npaum cas tuaj:

  • Lub sij hawm cia pej xeem tawm lus hais yuav muab tso rau lub Ib Hlis, ces mam muab qhov qhov kev txiav txim siab kawg rau thaum lub Ib Hlis, los yog;
  • Lub sij hawm cia pej xeem tawm lus hais yuav muab tso rau lub Ib Hlis thiab lub Ob Hlis, ces mam muab qhov kev txiav txim siab kawg rau thaum lub Ob Hlis.

Mam muab lub npe xav kom hloov ntawd mus sib tham nyob rau Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm ib lub rooj sib tham 14 hnub ua ntej Tsoom Fwv Tswj muab qhov kev txiav txim siab kawg.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.